Svar: Jag har fått hjälp att besvara din fråga av advokat Olaf Medina M. Hellgren på Wallin & Parners som säger följande:

"Till skillnad från en svensk “bostadsrättsförening” är en spansk “ägarförening” ingen självständig juridisk person. Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, dvs kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter.
 
En ägarförening är inte en juridisk person utan ett organiserat kollektiv som saknar självständig rättskapacitet i juridisk mening. Föreningen har dock processuell legitimitet och har under sådana förhållanden behörighet att inställa sig vid rättegång. Det är föreningens ordförande som äger rätt att uppträda som part i domstol för ägarföreningens räkning.
 
En spansk ägarförening styrs av en ordförande (presidente), en viceordförande (vicepresidente), en sekreterare samt en föreningsstämma (junta general), varav ordförande är den juridiska representanten för föreningen utåt.
 
Den så kallad urbanisationsstyrelsen saknar egen rättskapacitet i juridisk mening och kan därför inte via sin ledamot förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter för föreningens räkning.
 
Eftersom ägarföreningar som sådana saknar självständig rättskapacitet i juridisk mening, får varje medlem i föreningen, varje föreningsstyrelseledamot, vara ansvarig för sina egna handlingar. Inget ansvar kan solidariskt övergå från en ledamot till annan, inte ens ägarföreningens ordförande övertar något solidariskt ansvar för andras handlingar.
 
Den som vill göra föreningen ansvarig för något måste rikta sin fordran eller krav mot både föreningen samt mot alla fastighetsägare.
 
En ägarförening har dock precis som en bostadsrättsförening rätt att sätta upp stadgar och normer inom föreningen dock så länge inte dessa strider mot spansk lagstiftning i Spanien, Ägarföreningslagen (Ley de propiedad horizontal). Jämfört med en svensk bostadsrättsförening är en spansk ägarförenings uppgifter mycket mer begränsade, huvudsakligen beroende på det faktum att varje ägare har sin egen lagfart och kan därför avyttra, överlåta, belåna och inteckna fastigheten fritt."
2018-04-08 16:59:27
Redogörelsen är tydlig, dock har jag några ytterligare frågor:

Ägarföreningen har stor trädgård och för skötseln är flera personer anställda av tidigare styrelse. Men är anställning ens möjligt då ägarföreningen inte är en juridisk person? Om oenighet uppstår mellan de anställda och ägarföreningens nuvarande ordförande som leder till tvist/process, är ordföranden ensam ekonomiskt ansvarig eller har hela styrelsen ansvaret? Eller möjligen samtliga medlemmar i föreningen?

Styrelsen vill nu inhägna området och även installera kameraövervakning. Ett antal medlemmar motsätter sig detta. Med hänsyn till vad som redovisas under fjärde stycket ovan, fordras totalt enighet bland medlemmarna vid ett korrekt utlyst årsmöte för ett sådant beslut?

Bengt