Arvsskatten är omdebatterad i Spanien. Många finner det provocerande att reglerna om arvsskatten skiljer sig mellan de olika autonoma regionerna. Kritiken har varit särskilt stor i Andalusien, då skatten här hittills varit bland den högsta.

Den 20 september 2017 ingicks en överenskommelse mellan regerande socialistpartiet PSOE och liberala Ciudadanos, om förändringar av arvs- och gåvoskatten i Andalusien. Ciudadanos har presenterat det som ett av sina grundvillkor för att stödja budgeten för nästa år. Kravet från Ciudadanos är (förenklat och sammanfattningsvis) att den som ärver mindre än en miljon euro från en närstående helt ska slippa betala arvsskatt.

Flera spanska medier har rapporterat om överenskommelsen och de planerade förändringarna. Även om flera angivit att reformen redan trätt i kraft finns ännu ingen officiell information om förändrade regler i regionalbulletinen BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía). Alla andalusiska lagar måste publiceras i BOJA för att de ska träda i kraft. Enligt uppgift från den andalusiska skatteupplysningen förväntas de nya reglerna bli offentliggjorda 1 januari 2018.

Den stora nyheten är att det så kallade ”fribeloppet” höjs till en miljon euro per arvinge, förutsatt att arvet går till en närstående. I begreppet närstående ingår äkta make/maka, barn, barnbarn, förälder eller morförälder/farförälder till den avlidne. Den som ärver från andra familjemedlemmar eller släktingar, som inte räknas som närstående (exempelvis från syskon, moster, faster, morbror eller farbror) kan inte dra nytta av det höjda fribeloppet.

Observera att fribeloppet beräknas per arvinge. Den avlidnes totala kvarlåtenskap kan alltså vara större. Exempelvis, om den totala kvarlåtenskapen är 1,5 miljoner euro och den delas lika mellan två barn som ärver sin mor, slipper barnen betala arvsskatt, då de ärver mindre än en miljon euro per person. Det är tills vidare oklart vilka skattesatser som kommer gälla för belopp som överskrider ”fribeloppet”.

Vid beräkning av ”fribeloppet” kommer man även ta i beräkning vilken förmögenhet som arvingen har innan han/hon tar emot arvet. För att dra nytta av fribeloppet, är det en förutsättning att arvingen ej har en förmögenhet som överstiger en miljon euro, redan innan han/hon tar emot arvet.

Fribeloppet är i dagsläget 250 000 EUR per arvinge, vid arv mellan närstående. Dock kan undantag gälla beroende på hur stor förmögenhet arvingen har innan han/hon tar emot arvet. Mer fördelaktiga regler gäller för arvingar med funktionshinder.

Förmånliga avdragsregler gäller i dagsläget för närstående (inkluderat syskon över 65 år) som ärver den ordinarie bostaden och som har bott tillsammans med arvlåtaren (den avlidne) de senaste två åren innan dödsfallet.

I samband med förändringarna av arvsskatten planeras även justeringar av gåvoskatten i Andalusien. Överenskommelsen mellan PSOE och Ciudadanos innebär att gåvor mellan föräldrar och barn på belopp upp till en miljon euro ska vara skattefria, förutsatt att det totala gåvobeloppet används för att skapa eller utöka en enskild firma eller ett familjeföretag. Dock finns en mängd detaljregler kring fribeloppet för gåvor, exempelvis att gåvan måste formaliseras inför notarius publicus och att företaget måste upprätthållas under åtminstone fem år sedan gåvan formaliseras.

Arvlåtarens och arvingarnas skatterättsliga hemvist (residencia fiscal) har betydelse för arvsskatten. Läs gärna om begreppet residencia fiscal i Sydkustens artikel: http://www.sydkusten.es

Den nyligen ingångna överenskommelsen mellan Ciudadanos och PSOE innehåller inga förändringar av internationella förhållanden. Alltså kan vi utgå från att följande principer kommer fortsätta gälla, enligt ett avtal som ingicks mellan Sverige och Spanien 1963 för att undvika dubbelbeskattning:

Den som ärver fast egendom som är belägen i Spanien ska betala arvsskatt i Spanien, oavsett var arvlåtaren hade sin hemvist vid dödsfallet och oavsett var arvingen har sin hemvist. Den som ärver lös egendom och inte har sin hemvist i Spanien, ska endast betala arvsskatt i Spanien om arvlåtaren hade sin hemvist i Spanien vid dödsfallet.

Sedan 1 januari 2015 har arvingarna vissa möjligheter att välja om de vill tillämpa det spanska statliga regelverket eller det regelverk som gäller för en viss autonom region. Dessa möjligheter kommer sannolikt finnas kvar även efter den 1 januari 2018:

Om arvlåtaren (den avlidne) hade skatterättslig hemvist i ett land inom EU eller EES, har arvingarna rätt att tillämpa de regionala skatteregler som gäller i den autonoma region där det största värdet av kvarlåtenskapen i Spanien är beläget. Exempelvis, om kvarlåtenskapen bland annat består av en lägenhet i Málaga, och denna lägenhet motsvarar det största värdet av kvarlåtenskapen i Spanien, får arvingarna dra nytta av de skatterättsliga förmåner som gäller i Andalusien.

Om arvlåtaren (den avlidne) hade skatterättslig hemvist i en autonom region (exempelvis Andalusien) och arvingarna har skatterättslig hemvist inom EU eller EES, får arvingarna dra nytta av de skatterättsliga förmåner som gäller i den autonoma regionen i fråga (alltså Andalusien i detta exempel).

Observera att denna artikel mestadels är en sammanfattning av nyheter som har publicerats i spanska medier. Fram till dess att de nya reglerna publiceras i BOJA (troligtvis 1 januari 2018), bör alla nyheter kring arvsskatten och gåvoskatten tas med en nypa salt.

Charlotte Andersson
Jurist & Abogada
http://www.linguaiuris.com